شرایط تاسیس موسسه خیریه

موسسات غیر دولتیبه موسساتی اطلاق می شود که با هدف غیر سیاسی و غیرتجاری به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی (خیریه ایتشکیل می شوند .

موسسات غیردولتی انتفاعی: به موسساتی اطلاق می شود که سودآوری آن بین اعضایش وغیره باشد.

موسسات غیر دولتی غیرانتفاعی خیریه ای:به موسساتی اطلاق می شودکه سود آوری آن برای جامعه هدفش باشد.

اهداف موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای

باید غیر سیاسی،غیر انتفاعی و عام المنفعه با مشارکت و مساعدت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیتی براساس ضوابط ومقررات سازمان بهزیستی کشور و موردتاییدکمیسیون ماده 26 بهزیستی استان رسیده باشد.

نوع فعالیت موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای

باید مرتبط با سازمان بهزیستی باشد.

نحوه تاسیس موسسات خیریه ای وغیر انتفاعی 

1-ارسال درخواست کتبی متقاضیان تاسیس موسسات خیریه وغیرانتفاعی با مشخص کردن اهداف وانتخاب5-4اسم پیشنهادی موسسه جهت تایید به اداره بهزیستی شهرستان وپس ازتایید نام واهداف موسسه درمعاونت تخصصیمربوطه،پیگیری اقدامات تعیین نام موسسه از اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان مربوطه می باشد.

2-برگزاری جلسه مجمع عمومی وتکمیل فرم صورتجلسات مجمع عمومی:کلیه اعضای موسسه باید درجلسه شرکت نمایند وازاین اعضاء تعدادی کاندید شده (باید فرد باشند) اعضای موسسات به افرادی که کاندید شده اند رای می دهند واعضای اصلی و علی البدل و بازرسین براساس تعداد رای از بیشتر به کمتر مشخص می شوند.

نکات مهم دررای گیری:

-خود عضو موسسه می تواند به خودش رای بدهد.

– فقط خود اعضای موسسات حق رای دادن دارند.(افرادغیر از موسسات حق رای دادن ندارند)

سپس اعضای اصلی و علی البدل وبازرسین به تکمیل و امضای فرم صورتجلسه مجمع عمومی می پردازند.

3- برگزاری جلسه هیئت مدیره بین اعضای اصلی موسسات خیریه: تعداد اعضا باید فرد باشد و حداقل 3 نفر باید باشند با رای گیری و موافقت اعضای اصلی هیئت مدیره اعضا با سمتشان مشخص می شوند و فرم صورتجلسه هیئت مدیره را تکمیل و امضا می نماید. (در سه نسخه)

4- تکمیل فرم درخواست تاسیس موسسه در دو نسخه توسط رئیس هیئت مدیره

5- تکمیل اساسنامه و امضای سه نسخه اساسنامه توسط متقاضیان تاسیس موسسه

6- تکمیل فرم مشخصات فردی توسط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین موسسه

7- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین موسسه به همراه دو برگ تصویر صفحه اول شناسنامه، دو برگ تصویر کارت ملی، دو برگ تصویر مدرک تحصیلی و یه قطعه عکس

8- یک برگ تصویر تمام صفحات شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر اصل، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برابر اصل توسط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین موسسه.

9- ارائه اصل گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه (معرفی نامه از بهزیستی شهرستان مربوطه)

تبصره 1: معاونین و مشاورین رئیس جمهور، وزرا و روسای سازمانهای کشوری و رده های هم طراز ایشان، معاونین وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس، معاونان استانداران، مدیران کل، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها در زمان تصدی مسئولیت نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد ندارند.

تبصره 2: جهت تصمیم گیری در خصوص عدم نیاز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد برای افراد سرشناس و معتمدین محلی در موارد مشابه که در امور خیریه شرکت داشته و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند توسط کمیسیون عالی ماده 26 اقدام می گردد.

10- تآییدیه اماکن در خصوص مکان موسسه(معرفی نامه از اداره بهزیستی شهرستان مربوطه)

11- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه

13- دو قطعه عکس رئیس هیئت مدیره

14- امضای فرم مقررات عمومی توسط رئیس هیئت مدیره ارائه اصل فیش واریزی حداقل مبلغ دارایی اولیه موسسه بعد از ثبت موسسه و اعلام شماره حساب به سازمان بهزیستی استان

شرایط موسسات خیریه ای و غیرانتفاعی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل قبل از دریافت پروانه تأسیس

3- حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد

4- مدیرعامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.

تبصره: 8 سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و 4 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.

5- دارا بودن حداقل 23 سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین موسسات

6- داشتن مکان ثابت و مناسب که به تأیید بهزیستی استان رسیده باشد.