دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی و خیریه موضوع بند 13 ماده 26 قانون